Số sang Chữ


Cách biến số tiếng Anh dạng chữ sang dạng số đếm

Công cụ này biến các số dạng chữ viết tiếng Anh sang số Ả Rập. Tức là bạn có thể biến one hundred and thirty (một trăm ba mươi) thành 130. Có thể dùng công cụ này với các số siêu to khổng lồ! Chúng tôi cũng có một trình tạo bảng bingo số tiếng Anh từ các số cụ thể và từ các số trong một khoảng số.

Chúng tôi có rất nhiều công cụ khác giúp tạo bài tập tiếng Anh, như điền vào chỗ trống, tạo bảng tìm từ, xáo câuxáo từ, và tạo bảng bingo số bằng chữ tiếng Anh.  Nhớ thử qua nhé!

Công cụ này biến các số dạng chữ viết tiếng Anh sang số Ả Rập. Tức là bạn có thể biến one hundred and thirty (một trăm ba mươi) thành 130. Có thể dùng công cụ này với các số siêu to khổng lồ! Chúng tôi cũng có một trình tạo bảng bingo số tiếng Anh từ các số cụ thể và từ các số trong một khoảng số.

Chúng tôi có rất nhiều công cụ khác giúp tạo bài tập tiếng Anh, như điền vào chỗ trống, tạo bảng tìm từ, xáo câuxáo từ, và tạo bảng bingo số bằng chữ tiếng Anh.  Nhớ thử qua nhé!

Other pages and resources