Tạo Khoảng trống tiếng Anh
Hướng dẫn tạo phiếu bài tập tiếng Anh với chỗ trống

Công cụ này tạo bài tập có các chỗ trống để học viên tiếng Anh điền đáp án, theo ví dụ bạn đưa ra.

Nhấp vào một từ trong văn bản và từ đó sẽ được đặt trong ngoặc (như một ví dụ) với chỗ trống phía trước để học viên viết đáp án của họ. Ví dụ: “I like watching television” sẽ trở thành “I like watching ________ (television).” Ý tưởng ở đây là học viên cần hoàn thành câu với từ tương tự;  chẳng hạn "I like watching documentaries".

Bạn có thể chọn phông chữ tiếng Anh, cỡ chữ cũng như tiêu đề bài tập. Việc in ra giấy cũng rất đơn giản.

Chúng tôi có rất nhiều công cụ khác giúp tạo bài tập tiếng Anh, như điền vào chỗ trống, tạo bảng tìm từ, xáo câuxáo từ, và tạo bảng bingo số bằng chữ tiếng Anh.  Nhớ thử qua nhé!

Công cụ này tạo bài tập có các chỗ trống để học viên tiếng Anh điền đáp án, theo ví dụ bạn đưa ra.

Nhấp vào một từ trong văn bản và từ đó sẽ được đặt trong ngoặc (như một ví dụ) với chỗ trống phía trước để học viên viết đáp án của họ. Ví dụ: “I like watching television” sẽ trở thành “I like watching ________ (television).” Ý tưởng ở đây là học viên cần hoàn thành câu với từ tương tự;  chẳng hạn "I like watching documentaries".

Bạn có thể chọn phông chữ tiếng Anh, cỡ chữ cũng như tiêu đề bài tập. Việc in ra giấy cũng rất đơn giản.

Chúng tôi có rất nhiều công cụ khác giúp tạo bài tập tiếng Anh, như điền vào chỗ trống, tạo bảng tìm từ, xáo câuxáo từ, và tạo bảng bingo số bằng chữ tiếng Anh.  Nhớ thử qua nhé!

Other pages and resources