Trình tạo Bảng Bingo Số tiếng Anh

 
Còn lại để nhập 9

Hướng dẫn tạo Bảng bingo số bằng chữ tiếng Anh

Tạo bảng bingo với các số bằng chữ tiếng Anh từ những số bạn nhập. Đây là bài tập tuyệt vời để kiểm tra kiến thức về số tiếng Anh.

Đầu tiên, nhập các số của bạn. Mỗi số có thể lên đến 8 chữ số và cách nhau bằng dấu cách hoặc dấu phẩy. Bạn có thể chọn kích thước của bảng: 9, 16, hoặc 25 số. Các số đã nhập sẽ xuất hiện dưới dạng viết bằng chữ tiếng Anh trong bảng bingo. Nếu bạn chọn tùy chọn "số ở vị trí bất kỳ trên các bảng khác nhau", cùng một số sẽ xuất hiện ở mỗi bảng nhưng ở những vị trí khác nhau.

Bạn có thể chọn in một bảng đáp án và số bảng bingo không kèm đáp án. Bảng đáp án có các số kèm số dạng chữ viết trong ngoặc.

Nếu muốn tạo bảng bingo từ các số trong một khoảng bất kỳ, bạn có thể thử công cụ này.

Tạo bảng bingo với các số bằng chữ tiếng Anh từ những số bạn nhập. Đây là bài tập tuyệt vời để kiểm tra kiến thức về số tiếng Anh.

Đầu tiên, nhập các số của bạn. Mỗi số có thể lên đến 8 chữ số và cách nhau bằng dấu cách hoặc dấu phẩy. Bạn có thể chọn kích thước của bảng: 9, 16, hoặc 25 số. Các số đã nhập sẽ xuất hiện dưới dạng viết bằng chữ tiếng Anh trong bảng bingo. Nếu bạn chọn tùy chọn "số ở vị trí bất kỳ trên các bảng khác nhau", cùng một số sẽ xuất hiện ở mỗi bảng nhưng ở những vị trí khác nhau.

Bạn có thể chọn in một bảng đáp án và số bảng bingo không kèm đáp án. Bảng đáp án có các số kèm số dạng chữ viết trong ngoặc.

Nếu muốn tạo bảng bingo từ các số trong một khoảng bất kỳ, bạn có thể thử công cụ này.

Other pages and resources