Chia Động từ tiếng Anh

Hướng dẫn chia động từ tiếng Anh bằng công cụ này

Công cụ này minh họa cách chia động từ tiếng Anh. Nhập động từ tiếng anh (vd "laugh") và công cụ sẽ hiện cách chia động từ này. Bạn có thể tùy chỉnh hiển thị bằng cách chọn đại từ và/hoặc thì muốn xem. Nếu bạn không chọn đại từ hay thì cụ thể, công cụ sẽ hiển thị cách chia cho tất cả đại từ và thì. Có thể xem kết quả ở dạng văn bản hoặc PDF để in ra.

Có thể dùng công cụ này với động từ tiếng Anh có quy tắc và bất quy tắc, và bao gồm các thì:

 • Hiện tại
 • Hiện tại tiếp diễn
 • Hiện tại hoàn thành
 • Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 • Quá khứ đơn
 • Quá khứ tiếp diễn
 • Quá khứ hoàn thành
 • Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
 • Tương lai
 • Tương lai tiếp diễn
 • Tương lai hoàn thành
 • Tương lai hoàn thành tiếp diễn

Nếu muốn tạo tệp PDF in được để làm bài tập cho sinh viên chia động từ, bạn có thể sử dụng công cụ này.

Công cụ này minh họa cách chia động từ tiếng Anh. Nhập động từ tiếng anh (vd "laugh") và công cụ sẽ hiện cách chia động từ này. Bạn có thể tùy chỉnh hiển thị bằng cách chọn đại từ và/hoặc thì muốn xem. Nếu bạn không chọn đại từ hay thì cụ thể, công cụ sẽ hiển thị cách chia cho tất cả đại từ và thì. Có thể xem kết quả ở dạng văn bản hoặc PDF để in ra.

Có thể dùng công cụ này với động từ tiếng Anh có quy tắc và bất quy tắc, và bao gồm các thì:

 • Hiện tại
 • Hiện tại tiếp diễn
 • Hiện tại hoàn thành
 • Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 • Quá khứ đơn
 • Quá khứ tiếp diễn
 • Quá khứ hoàn thành
 • Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
 • Tương lai
 • Tương lai tiếp diễn
 • Tương lai hoàn thành
 • Tương lai hoàn thành tiếp diễn

Nếu muốn tạo tệp PDF in được để làm bài tập cho sinh viên chia động từ, bạn có thể sử dụng công cụ này.

Other pages and resources