Số tiếng Anh sang tiếng Trung


Hướng dẫn biến Số tiếng Anh thành tiếng Trung

Công cụ này biến số tiếng Anh sang tiếng Trung (vd: “five million six thousand two hundred and twenty two” into 五百万六千二百二十二) và ngược lại. Có thể dùng với các số lên đến hàng triệu!

Khi chuyển từ số tiếng Trung sang từ tiếng Anh, nếu chọn "không có and", 五百万六千二百二十二 sẽ trở thành “forty five million six thousand two hundred twenty two.” Còn nếu bạn chọn "Hiện and", kết quả sẽ là “forty five million six thousand two hundred and twenty two.” Lưu ý: Từ "and" trong số dạng chữ được dùng trong tiếng Anh-Anh. không dùng trong tiếng Anh-Mỹ.

Công cụ này biến số tiếng Anh sang tiếng Trung (vd: “five million six thousand two hundred and twenty two” into 五百万六千二百二十二) và ngược lại. Có thể dùng với các số lên đến hàng triệu!

Khi chuyển từ số tiếng Trung sang từ tiếng Anh, nếu chọn "không có and", 五百万六千二百二十二 sẽ trở thành “forty five million six thousand two hundred twenty two.” Còn nếu bạn chọn "Hiện and", kết quả sẽ là “forty five million six thousand two hundred and twenty two.” Lưu ý: Từ "and" trong số dạng chữ được dùng trong tiếng Anh-Anh. không dùng trong tiếng Anh-Mỹ.

Other pages and resources