Tìm từ tiếng Anh theo Độ dài


Cách tìm từ tiếng Anh theo độ dài

Chọn các chữ cái đầu và độ dài của các từ cần tìm. Ví dụ, nếu chọn chữ cái A và 10, bạn sẽ thấy tất cả các từ có 10 chữ cái và bắt đầu bằng chữ "A". Sẽ có hơn 3000 từ kết quả cho lựa chọn này.

Nếu chỉ muốn xem các từ theo độ dài, chọn "Bất kỳ" cho tùy chọn chữ cái và điền số bên dưới. Ví dụ, nếu điền số 20 làm độ dài của từ, bạn sẽ thấy tất cả các từ tiếng Anh có 20 chữ cái.

Chúng tôi có rất nhiều công cụ khác như tìm đảo chữ tiếng Anh, từ tiếng Anh kết thúc bằng, từ tiếng Anh bắt đầu bằng, công cụ tìm từ tiếng Anh và hàng loạt công cụ hay ho dành cho người học tiếng Anh.

Chọn các chữ cái đầu và độ dài của các từ cần tìm. Ví dụ, nếu chọn chữ cái A và 10, bạn sẽ thấy tất cả các từ có 10 chữ cái và bắt đầu bằng chữ "A". Sẽ có hơn 3000 từ kết quả cho lựa chọn này.

Nếu chỉ muốn xem các từ theo độ dài, chọn "Bất kỳ" cho tùy chọn chữ cái và điền số bên dưới. Ví dụ, nếu điền số 20 làm độ dài của từ, bạn sẽ thấy tất cả các từ tiếng Anh có 20 chữ cái.

Chúng tôi có rất nhiều công cụ khác như tìm đảo chữ tiếng Anh, từ tiếng Anh kết thúc bằng, từ tiếng Anh bắt đầu bằng, công cụ tìm từ tiếng Anh và hàng loạt công cụ hay ho dành cho người học tiếng Anh.

Other pages and resources