Chuyển đổi các tệp Srt tiếng Anh từ Viết hoa sang Viết thường

Chosen File:


Lower Case - capital of united kingdom - london. london is big.
Upper Case - CAPITAL OF UNITED KINDGOM - LONDON. LONDON is BIG.
Sentence Case - Capital of united kingdom - london. London is big.
Capitalise New Word - Capital Of United Kingdom - London. London Is Big.

Làm thế nào để viết hoa các tệp SRT?

Có thể dùng công cụ này để viết hoa hay chuyển viết hoa viết thường các từ tiếng Anh trong tệp SRT (phụ đề). Chọn tệp SRT trên máy tính và chỉnh các tùy chọn liên quan. Các tùy chọn gồm viết hoa hoặc viết thường toàn bộ, viết hoa đầu câu, hoặc viết hoa chữ cái đầu mỗi từ. Bạn có thể nhập hàng trăm dòng văn bản để công cụ này giữ nguyên định dạng cho toàn bộ.

Chúng tôi có rất nhiều  công cụ khác giúp tạo phiếu bài tập tiếng Anh dành cho việc học cũng như chuyển đổi chữ hoa chữ thường, chuyển đổi chữ hoa chữ thường cho tệp TXTvăn bản sang Unicode và tạo bảng bingo số bằng chữ tiếng Anh. Nhớ thử qua nhé!

Có thể dùng công cụ này để viết hoa hay chuyển viết hoa viết thường các từ tiếng Anh trong tệp SRT (phụ đề). Chọn tệp SRT trên máy tính và chỉnh các tùy chọn liên quan. Các tùy chọn gồm viết hoa hoặc viết thường toàn bộ, viết hoa đầu câu, hoặc viết hoa chữ cái đầu mỗi từ. Bạn có thể nhập hàng trăm dòng văn bản để công cụ này giữ nguyên định dạng cho toàn bộ.

Chúng tôi có rất nhiều  công cụ khác giúp tạo phiếu bài tập tiếng Anh dành cho việc học cũng như chuyển đổi chữ hoa chữ thường, chuyển đổi chữ hoa chữ thường cho tệp TXTvăn bản sang Unicode và tạo bảng bingo số bằng chữ tiếng Anh. Nhớ thử qua nhé!

Other pages and resources