Đếm số Ký tự và số Từ tiếng Anh

Đếm từ::   0
Đếm nguyên âm::   0
Đếm phụ âm::   0
Ký tự khác::   0
Tổng cộng:   0

Nhập văn bản tiếng Anh của bạn và công cụ sẽ đếm xem có bao nhiêu chữ cái, bao nhiêu từ, nguyên âm và phụ âm.

Chúng tôi có rất nhiều công cụ khác giúp tạo bài tập tiếng Anh, như điền vào chỗ trống, tạo bảng tìm từ, xáo câuxáo từ, và tạo bảng bingo số bằng chữ tiếng Anh.  Nhớ thử qua nhé!

Nhập văn bản tiếng Anh của bạn và công cụ sẽ đếm xem có bao nhiêu chữ cái, bao nhiêu từ, nguyên âm và phụ âm.

Chúng tôi có rất nhiều công cụ khác giúp tạo bài tập tiếng Anh, như điền vào chỗ trống, tạo bảng tìm từ, xáo câuxáo từ, và tạo bảng bingo số bằng chữ tiếng Anh.  Nhớ thử qua nhé!

Other pages and resources